REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.integrismedical.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.integrismedical.pl prowadzony jest przez INTEGRIS MEDICAL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Główna 6, 61-005 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000200342, NIP: 5851404711, REGON: 193020620, adres poczty elektronicznej: info@integrismedical.pl, numer telefonu: +48 602 466 945, +48 604 285 001, zwaną dalej Sprzedawcą.

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.integrismedical.pl określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego www.integrismedical.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Umowa Sprzedaży

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa

§ 6 Metody płatności

§ 7 Rękojmia i reklamacja

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).

 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

 4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 6. Klient:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą– w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 2. Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.integrismedical.pl.

 6. Sprzedawca – INTEGRIS MEDICAL POLSKA Sp. z o.o.

 7. Towar – dostępne w Sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 11. Usługa elektroniczna „Skontaktuj się z nami” – formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą i zadanie pytania o dostępność lub parametry danego Towaru.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.integrismedical.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.

 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

 8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

 9. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub poza obszarem Unii Europejskiej.

 10. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

 11. Ceny Towarów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 12. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 13. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 14. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, „Skontaktuj się z nami”.

 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),

 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,

 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Usługa „Konto” (dostępna w zakładce „Moje konto”):

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej, danych wskazanych w procesie wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.

 2. Dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.

 3. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego lub też pisemnie na adres: ul. Główna 6, 61-005 Poznań.

 5. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

 6. Konto jest niezbywalne.

 1. Usługa „Skontaktuj się z nami”:

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

 2. Skorzystanie z Usługi „Skontaktuj się z nami” jest możliwe po wybraniu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia i nazwiska użytkownika, numeru telefonu, prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz podaniu tematu, wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

 1. Usługa „Formularz zamówienia”:

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).

 2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.

 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego).

 4. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

 1. zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

 1. zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 2. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4

Umowa Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym.

 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:

 1. dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór Towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),

 2. wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury,

 3. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),

 4. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.

 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 5. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 5

Realizacja zamówień i dostawa

  1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.

  2. Sprzedawca umożliwia dostawę do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub poza obszar Unii Europejskiej wyłącznie po uprzednim dokonaniu indywidualnych ustaleń za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze w godzinach od 9 do 17.

  4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży.

  5. Koszt dostawy Towaru różnić się może w zależności od kraju dostawy oraz wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Towaru lub Towarów.

  6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:

 1. Przesyłka kurierska UPS,

 2. Przesyłka kurierska pobraniowa UPS,

  1. Czas realizacji różni się w zależności od typu Towaru – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup Towaru. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 7 Dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych- od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  2. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

  4. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.

  5. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

  6. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, są zobowiązani dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli powyższe czynności nie zostaną dokonane, a Towar okaże się wadliwy, Klient traci uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w związku z dostarczeniem niepełnowartościowego Towaru.

§ 6

Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

 1. płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com, spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357, REGON: 300878437- aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.tpay.com/,

 2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w procesie składania Zamówienia,

 3. za pobraniem.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.

 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§ 7

Rękojmia i reklamacja

 1. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy zostaje wyłączona, ale Sprzedawca może w wyjątkowych sytuacjach rozważyć reklamację Towaru przez Klienta – Przedsiębiorcę.

 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.

 3. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 4. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później- jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

 5. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów niebędących konsumentami jest faktura, którą należy dołączyć do formularza reklamacyjnego.

 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

 7. Klient składający reklamację obowiązany jest skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, który zawiera:

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt własny dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Główna 6, 61-005 Poznań.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty dostarczenia wadliwego Towaru zostaną zwrócone Klientowi.

 3. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

§ 8

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca umożliwia Klientowi zwrot Towaru, o ile Towar pozostaje w nienaruszonym opakowaniu.

 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim lub w języku angielskim zależnie od wersji językowej wybranej przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży).

 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………… 2019 r.